miljø

Miljøet er en del af løsningen

 

I Styrolit tager vi ansvar for at minimere miljøbelastning og tænker miljøet ind i alle aspekter.

 

 – Udvikling af nye byggekomponenter

 – Reducering og bortskaffelse af restaffald

 – Åbent samarbejde med myndighederne

 

Der er styr på miljøeffekterne

 

EPS råvaren indeholder 94 % polystyren og 6 % pentan.

 EPS er et plastprodukt udvundet gennem olieraffinering.

 

I EPS findes styren i formen polystyren, som er en inaktiv forbindelse. Derfor bliver der ikke frigjort styren under opskumning og støbning. 
Ved skæring med glødetråd i EPS kan der frigøres små mængder styren, der ligger langt under Arbejdstilsynets grænseværdi.

 

Pentan anvendes som ekspansionsmiddel i EPS råvaren. Størstedelen af pentanen forsvinder ud af materialet kort efter opskumning. Pentan forekommer i naturen og bliver nedbrudt af sollys til CO2 og vanddampe.
 Det endelige EPS produkt frigiver ikke pentan og indeholder 98 % luft og 2 % polystyren.

 

Når EPS anvendes til bygningsisolering, mindskes energiforbruget til opvarmning. For hvert kilo olie, der forarbejdes til EPS-isolering, opnås en besparelse på gennemsnitligt 200 kg olie i bygningens levetid (50 år). Desuden giver det lavere energiforbrug et mindre CO2-udslip.

 

Miljøpåvirkning i fremstillingen

 

EPS-råvaren ekspanderes (opskummes) med vanddamp til den ønskede vægtfylde. Herefter bliver den formstøbt med yderligere tilførsel af vanddamp.

Eneste miljøpåvirkning i produktionen er således energiforbruget (naturgas og el) til maskinerne, der skal opskumme og formstøbe materialet.

 

Overskudsvarme fra produktionen går til rumopvarmning på virksomheden.

 

Styrolit’s nøgletal på olie og el er løbende reduceret siden 2001.

 

 

EPS kan genbruges – og brændes til sidst

 

EPS belaster ikke miljøet mere end f.eks. pap og andre plastmaterialer.

 

EPS kan genbruges og forbrændes. I EU er målsætningen at 22,5% af alt plastemballage skal genanvendes årligt.

 

I dag anvendes 5% af verdens samlede olieforbrug til plastprodukter.

 

I Vesteuropa udgør det samlede plastaffald 7% af alt affald. Af plastaffaldet udgør EPS 1,5%.

 

Størstedelen af de industrialiserede lande har indført EPS bortskaffelses- og returtagningsordninger.

 

Genanvendelse af brugt EPS

 

Genanvendelse-snavset-EPS-2

 

 

Genanvendelse af rent EPS

Genanvendelse-rent-EPS

 

 

Miljøet har høj prioritet

 

Styrolit udarbejder miljøredegørelse årligt. Vi har forpligtet os til at lave løbende forbedringer i forhold til arbejdsmiljøet, idet vi er certificeret af Dansk Standard iht OHSAS 18001 siden 2005.