Drænplader

Krav og anbefalinger:

 

I henhold til Bygningsreglementet skal konstruktioner, udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion.

Ifølge SBi (240) er den bedste måde at efterisolere en kælderydervæg under terræn ved at isolere udvendigt. Det vil øge temperaturen i kældervæggen, hvilket minimerer kondens risikoen på indvendig side af væggen.

 

Montage og håndtering af Styrolit drænplader:

 

Styrolit Drænplader monteres på ydersiden af en kælderydervæg. Drænpladerne er forsynet med drænriller og geotekstil på udvendig side.

 

Kælderydervæggen graves fri og renses. Vægoverfladen skal være ren og overholde en planhed på minimum ± 20 mm over 2 m. Vægoverfladen behandles med et vandstandsende lag. Styrolit Drænplader monteres med mørtelklæber. Der punktklæbes med en indbyrdes afstand på 300 mm. Husk at vende Drænpladerne med tekstilsiden ud mod jord og med drænrillerne lodret. Alu-inddækning monteres i blødfuge som afslutning ved oversiden af drænpladen, således at der ikke ledes vand ned bag Drænpladen. Drænpladen afsluttes 10-30 cm under terræn.

 

draenplade-montage

 

Særligt ved renovering/efterisolering af kælderydervægge bør man overveje om det vandstandsende lag skal indgå. Hvis der er fugtproblemer der skyldes opstigende grundfugt, vil et vandstandsende lag forhindre udtørring af væggen og måske endda forværre problemet.

 

Det er ikke nødvendigt at anvende grundmursplader når man bruger Styrolit Drænplader, idet Styrolit Drænpladerne udgør det for grundmurspladen. Dog skal det sikres, at der er etableret et vandstandsende lag.

 

Det anbefales at udføre omfangsdræn, når der monteres drænplader.

 

Tildannelse af Drænpladerne kan foregå med de fleste typer af håndværktøj. Efterhånden er glødetrådsskærer blevet mere udbredt. Styrolit anbefaler at anvende glødetrådsskærere, idet disse giver mindst affald samt laver et renere snit i produktet. Geotekstilen kan skæres med en kniv.

 

Oplagring bør ikke forekomme i større mængder. Overdækning anbefales. Hold antændelseskilder på god afstand.